JBCN ALL STARS
Match Type :
OVERALL STATS
MATCHES WON LOST TIE NORESULT RUNS HIGHSCORE
35 27 7 1 0 4595 223

BATTING STATS
PLAYER MAT INNS NO RUNS HS AVE BF SR 100 50 0 4s 6s
Tejas Solanki 46 44 3 1055 67 25.73 907 116.00 0 6 3 119 25
Vishal Shah 35 29 8 594 83 28.29 540 110.00 0 2 0 56 4
Amar Parikh 28 20 3 515 73* 30.29 342 151.00 0 5 1 64 8
Ankit Bhalaria 15 14 1 435 101 33.46 281 155.00 1 3 1 44 19
Dushyant Jain 20 19 4 397 66 26.47 295 135.00 0 2 0 35 16
Ankur Agarwal 32 26 2 356 43* 14.83 275 129.00 0 0 3 51 5
Samir Shah 39 28 5 327 41 14.22 258 127.00 0 0 3 29 12
Abhishek Bhura 29 21 5 306 29 19.13 319 96.00 0 0 2 21 3
Neeral Shah 14 12 5 205 58 29.29 179 115.00 0 1 2 21 4
Amar Parikh 12 10 0 176 60 17.6 107 164.00 0 1 0 18 9
Manish Agarwal 30 20 2 167 36 9.28 160 104.00 0 0 4 21 2
Mitesh Gajera 37 16 3 136 38 10.46 147 93.00 0 0 1 14 1
Vishal Shah 3 3 0 111 42 37 103 108.00 0 0 0 9 0
Harshit Goradia 2 2 0 107 69 53.5 76 141.00 0 1 0 9 5
Karan Sharma 36 12 4 107 20 13.38 138 78.00 0 0 0 9 0
Maeshit goradia 2 2 1 104 75* 104 65 160.00 0 1 0 12 4
Amit Tambe 14 10 1 100 39 11.11 112 89.00 0 0 0 2 0
Karan Batra 6 5 1 76 29 19 80 95.00 0 0 0 2 0
Mihir Savla 3 2 0 58 30 29 77 75.00 0 0 0 5 0
Dev Kavrat 7 6 1 54 18 10.8 33 164.00 0 0 0 6 0
Kamlesh Shah 8 5 1 52 22 13 39 133.00 0 0 0 4 2
Kinjan Vasant 24 12 6 50 13 8.33 66 76.00 0 0 1 3 0
Prachet Shah 6 4 0 47 21 11.75 60 78.00 0 0 1 4 0
Pranay Nigotiya 4 4 0 44 24 11 57 77.00 0 0 0 6 0
Gautam Sahani 1 1 0 44 44 44 21 210.00 0 0 0 3 3
Romil Shah 6 5 0 39 29 7.8 70 56.00 0 0 0 0 0
Dev Karvat 6 6 2 37 18 9.25 52 71.00 0 0 1 5 0
Sachit Dedhia 6 5 2 36 17 12 57 63.00 0 0 0 1 0
Alok Kamdar 2 1 0 35 35 35 20 175.00 0 0 0 5 1
Prachet Sheth 4 4 0 35 19 8.75 34 103.00 0 0 0 4 0
Shagun Shah 6 3 1 33 17 16.5 34 97.00 0 0 0 3 0
Purnit Shah 7 5 0 25 8 5 24 104.00 0 0 1 2 1
Nikunj Shah 10 2 0 23 17 11.5 26 88.00 0 0 0 3 0
Kumar Adnani 1 1 0 23 23 23 12 192.00 0 0 0 2 2
Harnish Shukla 3 2 0 23 20 11.5 26 88.00 0 0 0 3 0
Amit Tanna 4 2 1 18 13 18 18 100.00 0 0 0 1 0
Ruchit Mehta 1 1 0 18 18 18 20 90.00 0 0 0 3 0
Amit Tambe 1 1 1 18 18* 0 12 150.00 0 0 0 2 0
Kunal Dalal 2 1 0 17 17 17 10 170.00 0 0 0 2 1
Jeetu Kothari 5 3 0 15 8 5 33 45.00 0 0 0 0 0
Nitin 1 1 0 14 14 14 22 64.00 0 0 0 0 0
Beda Das 2 1 0 14 14 14 17 82.00 0 0 0 3 0
Mehul Gala 33 3 1 13 7 6.5 18 72.00 0 0 0 1 0
Allwyn Rao 8 5 0 13 5 2.6 29 45.00 0 0 0 2 0
Kunal Mehta 1 1 0 11 11 11 15 73.00 0 0 0 0 0
Kirti Jain 6 4 1 6 3 2 12 50.00 0 0 1 0 0
Aryan 1 1 0 5 5 5 8 63.00 0 0 0 0 0
Sumit 1 1 0 3 3 3 8 38.00 0 0 0 0 0
Ravi Dhamelia 4 2 0 1 1 0.5 8 13.00 0 0 1 0 0
Hatim Sham 2 1 0 1 1 1 5 20.00 0 0 0 0 0
Anshul Azare 2 1 0 1 1 1 2 50.00 0 0 0 0 0
Ankit Choksi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Agarwal 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ripal Parikh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ketan Asher 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prateek Khaitan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOWLING STATS
PLAYER MAT Inns OVE MDNS RUNS WKTS BBI AVE ECON SR 4 5 CT ST
Samir Shah 39 37 139.0 7 767 52 4/24 14.75 5.52 16.04 4 0 8 0
Mehul Gala 33 28 139.5 5 838 43 4/22 19.49 5.99 19.47 3 0 7 0
Abhishek Bhura 29 25 67.2 2 441 24 5/7 18.38 6.55 16.8 1 1 11 0
Vishal Shah 35 30 62.1 2 473 23 2/14 20.57 7.61 16.2 0 0 12 0
Ankur Agarwal 32 17 69.0 0 529 23 4/28 23 7.67 18 2 0 2 0
Mitesh Gajera 37 28 68.0 0 504 21 3/24 24 7.41 19.43 1 0 13 0
Dushyant Jain 20 15 42.0 2 272 20 3/22 13.6 6.48 12.6 1 0 2 0
Karan Sharma 36 22 49.5 0 387 19 3/20 20.37 7.77 15.63 2 0 7 0
Kamlesh Shah 8 5 30.0 0 209 17 0/13 12.29 6.97 10.59 0 0 0 0
Amar Parikh 12 12 47.0 4 215 12 3/14 17.92 4.57 23.5 1 0 5 0
Amar Parikh 28 20 67.4 0 375 12 2/12 31.25 5.54 33.7 0 0 6 0
Sachit Dedhia 6 4 24.4 0 160 11 0 14.55 6.49 13.31 1 0 5 0
Ankit Bhalaria 15 8 19.0 0 106 8 3/20 13.25 5.58 14.25 1 0 3 1
Tejas Solanki 46 19 34.0 0 287 7 1/15 41 8.44 29.14 0 0 5 0
Vishal Shah 3 2 7.0 0 46 5 3/18 9.2 6.57 8.4 1 0 1 0
Maeshit goradia 2 2 7.0 0 38 4 3/25 9.5 5.43 10.5 1 0 0 0
Purnit Shah 7 4 11.0 1 72 4 2/16 18 6.55 16.5 0 0 1 0
Harnish Shukla 3 2 7.0 0 39 3 0 13 5.57 14 0 0 2 0
Harshit Goradia 2 2 8.0 0 47 3 2/10 15.67 5.88 16 0 0 1 0
Amit Tambe 1 1 3.0 0 13 2 2/13 6.5 4.33 9 0 0 0 0
Amit Tambe 14 12 33.0 0 254 2 0/13 127 7.7 99 0 0 0 0
Allwyn Rao 8 4 1.0 0 8 2 0 4 8 3 0 0 1 0
Ravi Dhamelia 4 4 6.0 0 48 2 1/12 24 8 18 0 0 1 0
Ripal Parikh 0 0 3.0 0 18 1 0 18 6 18 0 0 0 0
Aryan 1 1 2.0 0 13 1 0 13 6.5 12 0 0 0 0
Karan Batra 6 5 5.0 0 40 1 0 40 8 30 0 0 0 0
Shagun Shah 6 1 1.0 0 10 1 1/10 10 10 6 0 0 2 0
Dev Karvat 6 5 2.4 0 27 1 1/5 27 10.11 14.4 0 0 0 0
Dev Kavrat 7 4 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashish Agarwal 3 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatim Sham 2 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautam Sahani 1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amit Tanna 4 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit Choksi 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Anshul Azare 2 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinjan Vasant 24 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5
Kirti Jain 6 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kumar Adnani 1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romil Shah 6 5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pranay Nigotiya 4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nitin 1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neeral Shah 14 5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Manish Agarwal 30 7 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 8
Prateek Khaitan 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikunj Shah 10 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Mihir Savla 3 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Ketan Asher 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kunal Mehta 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruchit Mehta 1 1 3.0 0 10 0 0 0 3.33 0 0 0 0 0
Jeetu Kothari 5 3 2.0 0 12 0 0 0 6 0 0 0 0 0
Prachet Sheth 4 3 7.0 0 60 0 0/9 0 8.57 0 0 0 1 0
Sumit 1 1 2.0 0 18 0 0 0 9 0 0 0 0 0
Alok Kamdar 2 1 3.0 0 30 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Beda Das 2 1 1.0 0 11 0 0/11 0 11 0 0 0 0 0
Prachet Shah 6 2 2.0 0 22 0 0/10 0 11 0 0 0 1 0
Kunal Dalal 2 1 2.0 0 24 0 0 0 12 0 0 0 0 0
PLAYER
Abhishek Bhura
Allwyn Rao
Alok Kamdar
Amar Parikh
Amar Parikh
Amit Tambe
Amit Tambe
Amit Tanna
Ankit Bhalaria
Ankit Choksi
Ankur Agarwal
Anshul Azare
Aryan
Ashish Agarwal
Beda Das
Dev Karvat
Dev Kavrat
Dushyant Jain
Gautam Sahani
Harnish Shukla
Harshit Goradia
Hatim Sham
Jeetu Kothari
Kamlesh Shah
Karan Batra
Karan Sharma
Ketan Asher
Kinjan Vasant
Kirti Jain
Kumar Adnani
Kunal Dalal
Kunal Mehta
Maeshit goradia
Manish Agarwal
Mehul Gala
Mihir Savla
Mitesh Gajera
Neeral Shah
Nikunj Shah
Nitin
Prachet Shah
Prachet Sheth
Pranay Nigotiya
Purnit Shah
Ravi Dhamelia
Ripal Parikh
Romil Ravani
Romil Shah
Ruchit Mehta
Sachit Dedhia
Samir Shah
Shagun Shah
Sumeet Gupta
Sumit
Tejas Solanki
Vishal Shah
Vishal Shah