BOMBAY VIKINGS
Match Type :
OVERALL STATS
MATCHES WON LOST TIE NORESULT RUNS HIGHSCORE
9 6 3 0 0 1307 221

BATTING STATS
PLAYER MAT INNS NO RUNS HS AVE BF SR 100 50 0 4s 6s
Chirag Shah 16 16 2 574 101 41 414 139.00 1 3 0 64 10
Alok Kamdar 16 15 1 412 96 29.43 266 155.00 0 3 1 33 20
Harnish Shukla 13 13 1 232 60 19.33 207 112.00 0 1 0 29 2
Lavesh Mehra 4 4 2 161 110* 80.5 99 163.00 1 0 1 16 5
Viral Shah 9 8 0 147 55 18.38 125 118.00 0 1 1 17 3
Sagar Panchal 15 9 3 112 25 18.67 61 184.00 0 0 1 9 6
Lavesh Mehra 1 1 1 101 101* 0 54 187.00 1 0 0 9 7
Vinay Bothra 10 8 2 86 25* 14.33 62 139.00 0 0 1 11 2
Vinay Jain 5 5 0 84 38 16.8 64 131.00 0 0 0 13 0
Kedar Kango 5 5 1 55 23 13.75 54 102.00 0 0 0 3 0
Ankur Agarwal 10 6 3 54 24 18 45 120.00 0 0 0 7 1
Vishal Pandey 4 3 0 52 27 17.33 43 121.00 0 0 0 6 2
Dharmesh Anuwadia 2 2 0 49 48 24.5 28 175.00 0 0 0 9 1
Viral Shah 4 3 0 38 18 12.67 32 119.00 0 0 0 5 1
Manish Agarwal 1 1 0 37 37 37 26 142.00 0 0 0 7 0
Sachin Sheth 8 7 2 36 22 7.2 30 120.00 0 0 1 5 1
Dushyant Jain 5 4 0 30 11 7.5 34 88.00 0 0 0 2 0
Jatin Vakharia 2 1 0 30 30 30 18 167.00 0 0 0 5 0
Khanjan Choksey 2 2 0 18 16 9 20 90.00 0 0 0 2 0
Sunil Sangle 4 3 0 16 14 5.33 21 76.00 0 0 0 0 1
Pratik Seth 3 1 0 13 13 13 10 130.00 0 0 0 2 0
Harnish Kamdar 12 5 3 10 7 5 13 77.00 0 0 2 1 0
Azan Khan 1 1 1 5 5* 0 7 71.00 0 0 0 0 0
Hamir Desai 4 1 0 4 4 4 3 133.00 0 0 0 1 0
Hasit Shah 5 3 1 3 2 1.5 12 25.00 0 0 1 0 0
Jeethkumar Kundar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shalin Kothari 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samir Shah 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nishit Shah 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehul Gala 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahul Chaurasia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biren Shah 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anees Adenwala 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ankit Shah 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mukesh Patel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subhash Kumar 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prateek Khaitan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOWLING STATS
PLAYER MAT Inns OVE MDNS RUNS WKTS BBI AVE ECON SR 4 5 CT ST
Sagar Panchal 15 10 34.2 0 250 15 3/16 16.67 7.28 13.68 2 0 7 0
Mehul Gala 9 8 27.0 2 145 13 3/6 11.15 5.37 12.46 2 0 1 0
Kedar Kango 5 4 12.0 1 94 6 2/20 15.67 7.83 12 0 0 1 0
Biren Shah 6 2 18.0 0 158 6 0 26.33 8.78 18 0 0 0 0
Hasit Shah 5 4 14.0 0 107 5 2/30 21.4 7.64 16.8 0 0 2 0
Vinay Bothra 10 9 25.4 0 196 5 2/27 39.2 7.64 30.48 0 0 1 0
Anees Adenwala 3 0 12.0 0 68 4 0 17 5.67 18 0 0 0 0
Mukesh Patel 2 2 7.0 1 43 4 4/18 10.75 6.14 10.5 1 0 0 0
Samir Shah 1 0 4.0 0 25 4 0 6.25 6.25 6 1 0 0 0
Harnish Kamdar 12 8 25.0 0 212 4 3/22 53 8.48 37.5 1 0 0 0
Harnish Shukla 13 9 11.5 0 118 4 3/18 29.5 9.97 17.25 1 0 1 0
Subhash Kumar 4 4 12.0 1 64 3 2/19 21.33 5.33 24 0 0 1 0
Dushyant Jain 5 4 8.0 0 60 3 0 20 7.5 16 0 0 0 0
Ankit Shah 1 0 4.0 0 22 2 0 11 5.5 12 0 0 0 0
Pratik Seth 3 1 7.0 0 59 2 0 29.5 8.43 21 0 0 1 0
Alok Kamdar 16 7 9.4 0 89 2 0 44.5 9.2 28.2 0 0 3 0
Ankur Agarwal 10 7 14.3 0 139 2 1/9 69.5 9.59 42.9 0 0 0 0
Lavesh Mehra 4 3 3.5 0 37 2 2/3 18.5 9.66 10.5 0 0 1 0
Jatin Vakharia 2 1 3.0 0 33 2 0 16.5 11 9 0 0 0 0
Dharmesh Anuwadia 2 1 3.0 0 11 1 1/11 11 3.67 18 0 0 3 0
Sachin Sheth 8 5 13.0 0 66 1 1/20 66 5.08 78 0 0 3 0
Vishal Pandey 4 3 7.0 0 39 1 1/10 39 5.57 42 0 0 1 0
Vinay Jain 5 5 4.0 1 39 1 0 39 9.75 24 0 0 0 0
Hamir Desai 4 1 6.0 0 69 1 0 69 11.5 36 0 0 0 0
Shalin Kothari 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chirag Shah 16 7 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Viral Shah 4 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
Viral Shah 9 5 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Prateek Khaitan 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nishit Shah 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahul Chaurasia 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manish Agarwal 1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Azan Khan 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Khanjan Choksey 2 2 4.0 0 24 0 0/4 0 6 0 0 0 0 0
Sunil Sangle 4 2 2.0 0 18 0 0/6 0 9 0 0 0 0 0
Jeethkumar Kundar 1 0 4.0 0 41 0 0 0 10.25 0 0 0 0 0
Lavesh Mehra 1 1 2.0 0 24 0 0/24 0 12 0 0 0 1 0
PLAYER
Alok Kamdar
Anees Adenwala
Ankit Shah
Ankur Agarwal
Azan Khan
Biren Shah
Chirag Shah
Dharmesh Anuwadia
Dushyant Jain
Hamir Desai
Harnish Kamdar
Harnish Shukla
Hasit Shah
Jatin Vakharia
Jeethkumar Kundar
Kedar Kango
Khanjan Choksey
Lavesh Mehra
Lavesh Mehra
Manish Agarwal
Mehul Gala
Mukesh Patel
Nishit Shah
Pratik Seth
Rahul Chaurasia
Sachin Sheth
Sagar Panchal
Samir Shah
Shalin Kothari
Subhash Kumar
Sunil Sangle
Vinay Bothra
Vinay Jain
Viral Shah
Viral Shah
Vishal Pandey
Vismay Chokshi